Podatki i opłaty 2017

 

Podatki i opłaty 2017r.

Podatek od nieruchomości

W roku 2017 obowiązują:

 1. stawki podatku od nieruchomości określone uchwałą Nr XXI.209.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 9824),
 2. wzory informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości określone uchwałą Nr XI.122.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 10491).

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//podatek od nieruchomości wzory/DN-1 Deklaracja na pod.od nier..doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//podatek od nieruchomości wzory/IN-1 informacja o nieruch..doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//podatek od nieruchomości wzory/ZDN-1A załącznik do DN-1.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//podatek od nieruchomości wzory/ZDN-1B załącznik do DN-1.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//podatek od nieruchomości wzory/ZN-1 załącznik do IN-1 lub DN-1.doc

Stawki podatku od nieruchomości w 2017 roku wynoszą:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1m2 powierzchni;

b)  pod  wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  - 4,00 zł od 1ha powierzchni;

c)  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł od 1m2 powierzchni;

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,50 zł od 1 m2  ;

    2) od budynków lub ich części:

          a)  mieszkalnych - 0,63 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

     b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

     c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

     d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

     e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  - 6,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

Podatek rolny

W roku 2017 obowiązują:

 1. stawki podatku wyliczone na podstawie ustawy o podatku rolnym z 15 listopada 1984 r. (Dz. U. z 2016 r.  poz. 617 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016  r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. 2016, poz. 993)
 2. wzory informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określone uchwałą Nr XI.122.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 10491).

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//Podatek rolny wzory/DR-1 - deklaracja rolny.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//Podatek rolny wzory/IR-1 - informacja rolny.doc

Stawki podatku rolnego w roku 2017 wynoszą:

1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 131,10 zł,,

2) od 1 ha gruntów pozostałych (stanowiących użytki rolne) – 262,20 zł;

 

Podatek leśny

W roku 2017 obowiązuje:

 1. stawka podatku - wyliczona na podstawie ustawy o podatku leśnym z 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 374 ze zm.) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r. poz. 996) – w wysokości 42,0222 zł od 1 ha lasu,
 2. wzór informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, określone uchwałą Nr XI.122.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Maz.  poz. 10491).

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//Podatek leśny wzory/DL-1 deklaracja na pod.leśny.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//Podatek leśny wzory/IL-1 informacja leśny.doc

 

Podatek od środków transportowych

W roku 2017 obowiązują:

 1. stawki podatku od środków transportowych określone uchwałą Nr XI.123.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10492),
 2. wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznik do tej deklaracji DT-1/A, określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportu (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2025).

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//Podatek od środków transportowych wzory/DT 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//Podatek od środków transportowych wzory/ZAŁĄCZNIK DT1 DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.pdf

Stawki podatku od środków transportowych w roku 2017 wynoszą:

1)  od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1.000 zł,
 3. powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1.200 zł;

 

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej i wyższej niż 12 ton według   poniższej tabeli:

 

Liczba osi
i dopuszczalna

masa całkowita
 (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy

zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1.150

1.300

13

14

1.300

1.350

14

15

1.350

1.450

15

 

1.650

1.850

Trzy osie

12

17

1.550

1.650

17

19

1.650

1.750

19

21

1.750

1.850

21

23

1.850

1.950

23

25

1.950

2.050

25

 

2.050

2.150

Cztery osie i więcej

12

25

1.850

1.950

25

27

1.950

2.050

27

29

2.050

2.150

29

31

2.150

2.560

31

 

2.250

2.560

 

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton1.400 zł;

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

(w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

 

 

 

 

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1.150

1.650

18

25

1.650

1.700

25

31

1.700

1.750

31

 

1.750

2.023

Trzy osie i więcej

12

40

1.800

1.800

40

 

2.100

2.660

 

5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego – 1.000 zł;

 

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego według poniższej tabeli:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1.100

1.100

18

25

1.150

1.200

25

 

1.200

1.250

Dwie osie

 

12

28

1.250

1.300

28

33

1.300

1.350

33

38

1.350

1.400

38

 

1.600

1.774

Trzy osie i więcej

12

38

1.400

1.400

38

 

1.600

1.774

 

 

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 1. mniejszej niż 22 miejsca – 1.200 zł,
 2. równej lub większej niż 22 miejsca – 1.800 zł.

 

Opłata targowa

 

W roku 2017 obowiązują stawki opłaty targowej określone uchwałą Nr XI.121.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listopada 2015 r.   r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Maz. , poz. 10490).

 

W roku 2017 dzienna stawka opłaty targowej - obowiązująca na terenie miasta Mińsk Mazowiecki - wynosi przy sprzedaży:

 L.p.

Wyszczególnienie

w środę, piątek, sobotę, niedzielę, święta oraz 30 i 31 października,
2 listopada, 22, 23 i 24 grudnia,

czwartek przed Wielkanocą

w pozostałe dni

I. na targowisku miejskim przy ul. J. Chełmońskiego 2C, na targowisku przy ul. Warszawskiej 175,
przy cmentarzu, w pasie drogowym – na powierzchni zajętej na podstawie decyzji właściwego zarządcy drogi, w miejscach organizacji festynów przez Miasto lub jego jednostki organizacyjne
oraz przez Powiat Miński lub jego jednostki organizacyjne

1.

na stanowisku zadaszonym
o powierzchni stołu powyżej 3m2

16,00 zł

8,00 zł

2.

na stanowisku zadaszonym
o powierzchni stołu przekraczającej 2 m2 lecz nie większej niż 3 m2

14,00 zł

7,00 zł

3.

na stanowisku zadaszonym
o powierzchni stołu do 2 m2

10,00 zł

5,00 zł

4.

na stanowisku niezadaszonym, za każdy m2 zajętej powierzchni

2,00 zł

1,00 zł

5.

na stanowisku z pomieszczenia zlokalizowanego w pawilonach do sprzedaży, za każdy m2 powierzchni

2,00 zł

1,00 zł

II. ze stanowiska w pozostałych miejscach

1.

za każdy m2 zajętej powierzchni

8,00 zł

8,00 zł

 

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

W roku 2017 obowiązują:

1.  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone uchwałą Nr IV.40.2015 Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3336 ze zm.).

 

  2.  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony uchwałą Nr XVII.175..2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie     odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6092).

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DO 1deklaracja na odpady komunalne.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DA-1A załącznik A do deklaracji na odpady komunalne.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DO-1B załącznik do dekl.DO-1.doc

/bip/205_umminskmazowiecki/fckeditor/file//odpady komunalne wzory/DO-1C załącznik do dekl.DO-1.doc

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2017 wynoszą:

 I. dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 7,00 zł od jednego mieszkańc zamieszkującego daną nieruchomość.

2. jeżeli są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny – 16,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

   II. dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 10 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 15zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 25 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3 – 35 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3 – 45 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3 – 150 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3 – 200 zł

jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

1) za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 20 zł

2) za pojemnik o pojemności 0,24 m3 – 30zł

3) za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 50 zł

4) za pojemnik o pojemności 1,5 m3 – 70 zł

5) za pojemnik o pojemności 2,0 m3 – 90 zł

6) za pojemnik o pojemności 5,0 m3 – 300 zł

7) za pojemnik o pojemności 7,0 m3 – 400 zł.

 

III. Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, jedynie przez część roku wynosi:

 1. jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 80 zł,
 2. jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 160 zł.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XVII.174.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 czerwca 2016 r., zwalnia się w części – w wysokości 50% - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863 ze zm.).

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w myśl uchwały Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9027), płatna jest – bez wezwania - raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:

 1. za I kwartał – do 15 dnia marca,
 2. za II kwartał – do 15 dnia maja,
 3. za III kwartał – do 15 dnia września,
 4. za IV kwartał – do 15 dnia listopada,

z zastrzeżeniem; właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, zobowiązani są do uiszczania opłaty raz na rok,  z góry, w terminie do 15 dnia listopada każdego roku kalendarzowego.

Zapłaty opłaty, o której mowa wyżej należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy wskazany w uprzednio otrzymanym zawiadomieniu bądź na ogólny rachunek bankowy Nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030, bądź w kasie Urzędu Miasta.

Zobowiązani, którzy nie znają swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego, mogą go odebrać osobiście w pokoju Nr 1 Urzędu Miasta, pod numerem telefonu (25) 759-53-61 lub drogą elektroniczną pisząc na adres: agnieszka.bezlada@umminskmaz.pl.   

Data publikacji
2016.12.28 11:12:32
Data zmiany
2016-12-28 12:35:49
Opublikował
Mirosław Jastrzębski
Zmienił
Mirosław Jastrzębski
Udostępnił
Mirosław Jastrzębski
Ilość zmian
14
Autor
Mirosław Jastrzębski
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
1367