Komisje Rady Miasta 2018 - 2023

Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego

 1. Tomasz Jacek Płochocki – przewodniczący
 2. Jerzy Gryz
 3. Leon Włodzimierz Jurek
 4. Jerzy Mróz
 5. Teresa Maria Szymkiewicz
 6. Mariusz Żyła - wiceprzewodniczący

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: budżetu miasta, a w szczególności procedury uchwalania budżetu i zadań gospodarczych miasta, podatków, wykonywania budżetu, planów finansowych jednostek komunalnych, planów i programów gospodarczych miasta, gospodarowania majątkiem miejskim.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska

 1. Kamil Przemysław Ołdak – przewodniczący
 2. Grzegorz Cyran
 3. Leon Włodzimierz Jurek
 4. Dariusz Kulma
 5. Mariusz Kulma
 6. Daniel Marcin Skarżyński
 7. Izabela Beata Stolarczyk
 8. Teresa Maria Szymkiewicz
 9. Robert Krystian Ślusarczyk
 10. Mariusz Żyła

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: spółek komunalnych, a w szczególności gospodarki zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi; usług komunalnych, gospodarki odpadami, utrzymania dróg miejskich, gospodarki energetycznej, uciepłownienia miasta, utrzymanie zieleni i obiektów komunalnych, inwestycji finansowanych z budżetu miasta, ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, planu zagospodarowania przestrzennego miasta, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, komunikacji miejskiej, wydatków na inwestycje i usługi komunalne.

Komisja Oświaty i Wychowania

 1. Robert Gałązka - przewodniczący
 2. Eliza Aleksandra Bujalska
 3. Grzegorz Cyran
 4. Dariusz Kulma
 5. Piotr Mateusz Lichota -wiceprzewodniczący
 6. Barbara Elżbieta Reda

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: edukacji publicznej, kształcenia i wychowania przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego, diagnozowanie potrzeb oświatowych w mieście, sprawy oceny wydatków na oświatę, oceny sieci publicznych (miejskich) przedszkoli, szkół podstawowych oraz granic ich obwodów, sprawy samorządu uczniowskiego, wypoczynku, opieki nad dziećmi i młodzieżą.

Komisja Samorządności, Spraw Lokalnych i Praworządności

 1.  Łukasz Lipiński – przewodniczący
 2. Jerzy Gryz
 3. Joanna Kowalska
 4. Krzysztof Miąsko
 5. Monika Małgorzata Skrzyńska - wiceprzewodnicząca

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: wspierania i upowszechniania idei  samorządowej, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, współpracy z innymi samorządami lokalnymi, wymiany doświadczeń samorządowych, sprawy przestrzegania Statutu Miasta oraz innych przepisów miejskich, sprawy współpracy ze związkami zawodowymi, związkami pracodawców oraz organizacjami pozarządowymi, politycznymi i społecznymi, sprawy jednostek pomocniczych w mieście, sprawy handlu, usług dla ludności.

Komisja Spraw Społecznych

 1. Eliza Aleksandra Bujalska – przewodnicząca
 2. Robert Gałązka
 3. Jerzy Mróz - wiceprzewodniczący
 4. Kamil Przemysław Ołdak
 5. Barbara Elżbieta Reda
 6. Robert Krystian Ślusarczyk
 7. Mariusz Żyła

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: rozwoju kultury, inspirowanie działań rozwijających poczucie więzi z miastem i regionem, promocji gminy, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i turystyki, sportu dzieci i młodzieży, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej (w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej), problemów społecznych i socjalnych osób  niepełnosprawnych, wydatków na kulturę, pomoc społeczną, sport i rekreację, sprawy jednostek komunalnych działających w zakresie kultury, sportu i pomocy społecznej, współpracy ze stowarzyszeniami, instytucjami i placówkami prowadzącymi działalność z zakresu spraw społecznych oraz ochrony zdrowia.

Komisja Rewizyjna

 1. Joanna Kowalska – przewodnicząca
 2. Eliza Aleksandra Bujalska
 3. Piotr Mateusz Lichota
 4. Krzysztof Miąsko
 5. Jerzy Mróz
 6. Daniel Marcin Skarżyński
 7. Monika Małgorzata Skrzyńska
 8. Izabela Beata Stolarczyk

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: kontroli działalności Burmistrza, miejskich jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przedstawianie Radzie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza, wykonywanie zadań w zakresie kontroli zleconych przez Radę, rozpatrywanie raportu o stanie Miasta i występowanie z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza z tego tytułu.

Komisja Skarg, Wnioków i Petycji

 1. Mariusz Kulma – przewodniczący
 2. Łukasz Lipiński
 3. Tomasz Jacek Płochocki
 4. Izabela Beata Stolarczyk

Do zakresu działania Komisji należą sprawy: rozpatrywania skarg, wniosków i petycjiskładanych do Rady i należących do jej właściwości na zasadach i w trybie określonym ustawami.

 

Data publikacji
2018.11.15 14:52:01
Data zmiany
2018-11-29 08:20:03
Opublikował
Wioletta Wójcicka
Zmienił
Wioletta Wójcicka
Udostępnił
Wioletta Wójcicka
Ilość zmian
21
Autor
Wioletta Wójcicka
Rejestr zmian
Okres ważności
 
Ilość odwiedzin
217